• list GDPR

  Informare privind protecția datelor cu caracter personal SC LADY BIRD SRL, societate comerciala autorizata, ce furnizeaza servicii in domeniul educatiei prin intermediul Gradinitei Gargarita, cu sediul în Maracineni, Strada Principala, nr. 8, cu personalitate juridică, reprezentată de către MOCANU OANA, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează conform cadrului legal în vigoare. În acest sens, instituția noastră se supune controlului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. SC LADY BIRD SRL, este operator de date cu caracter personal care desfăşoară activităţi de prelucrare notificate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal din SC LADY BIRD SRL, este MOCANU OANA aceasta putând fi contactată direct la adresa de email gradi_gargarita@yahoo.ro sau la 0728 961 664 Ce sunt datele cu caracter personal? Prin „date personale” se denumesc datele unice individuale, ale unei persoane fizice indentificate sau indentificabile, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal, IP sau număr de telefon. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Politica de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal I. Categorii de persoane SC LADY BIRD SRL, prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice în scopul prevăzut la secțiunea II: prescolari, părinți și reprezentanți legali ai acestora, cadre didactice și personal administrativ, candidați la concursurile de ocupare a posturilor. II. Scopul colectării și prelucrării În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, SC LADY BIRD SRL, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la secțiunea I. Scopul colectării datelor este: Datele sunt colectate în vederea îndeplinirii scopului pentru care instituția a fost creată: invatamant prescolar si servicii educative și în conformitate cu obiectul de activitate al acesteia. De asemenea, informațiile colectate de către SC LADY BIRD SRL, sunt folosite pentru analize și prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor managementului institutiei, precum și în scopul arhivării, în conformitate cu prevederile legale. III. Motivația colectării și prelucrării Motivul pentru care SC LADY BIRD SRL, colectează date cu caracter personal ține de prelucrări ale informațiilor pe baza cărora se pot lua decizii coerente și corecte în managementul institutiei. Persoanele fizice, in calitate de beneficiari ai serviciilor educative sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informații despre identitatea persoanei, precum și a părinților sau a reprezentaților legali). În cazul refuzului de a furniza aceste date, SC LADY BIRD SRL, poate să refuze inițierea de raporturi juridice întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerințele reglementărilor legale în domeniul Educatiei prescolare. De asemenea, SC LADY BIRD SRL, colectează și o serie de informații care nu au caracter obligatoriu (de ex. adresa de email, numărul de telefon) în vederea îmbunătățirii procesului de comunicare cu beneficiarii indirecti ai serviciilor educative: părinții sau reprezentanții legali ai acestora, personalul instituției, utilizând sistemul telefonic și cel al poștei electronice. În cazul în care persoanele vizate și-au dat acordul pentru colectarea și prelucrarea acestor date, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a SC LADY BIRD SRL, a acestor informații. Refuzul furnizării și/sau prelucrării datelor informațiilor opționale poate duce la imposibilitatea ca SC LADY BIRD SRL, să transmita informații despre serviciile sale. IV. Persoanele care au acces la informațiile cu caracter personal Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: - persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, angajați ai operatorului cu drept de acces, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliția, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016. Nu se vor dezvălui informaţii către terţe părţi pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul său. Informațiile oferite ce conțin date de identificare pot fi folosite în scopul întocmirii documentelor de angajare și a altor documente ce vizează exclusiv relațiile de muncă sau pentru comunicări comerciale sau răspunsuri la solicitările persoanelor vizate, iar în cazul unor solicitări legitime, vor fi transmise către autoritățile statului: Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția pentru ocuparea Forțelor de Muncă, Autorități Judecătorești, altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile persoanei vizate. V. Perioada de retenție a datelor Datele cu caracter personal sunt stocate doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate, iar mai apoi pentru timpul necesar în conformitate cu prevederile legale în vigoare în ceea ce privește arhivarea. VI. Drepturile persoanei vizate Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. Conform Regulamentului, persoana vizată dispune de următoarele drepturi: • dreptul la informare și acces; • dreptul de intervenție asupra datelor; • dreptul la rectificare; • dreptul la ștergerea datelor; • dreptul la restricționarea prelucrării; • dreptul la portabilitatea datelor; • dreptul de opoziție și procesul decizițional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro). La solicitarea persoanelor vizate, SC LADY BIRD SRL, confirmă dacă prelucrează sau nu date personale. Pentru prima solicitare, soluţionarea cererii este gratuită. Începând cu cea de-a doua solicitare, furnizarea datelor se va face cu plată, SC LADY BIRD SRL, percepând o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. SC LADY BIRD SRL, se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. VII. Contact • Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: MOCANU OANA • Adresă de e-mail: gradi_gargarita@yahoo.ro • Nr. de telefon: 0728 961 664

 • list Viziune

  • Dezvoltarea individuala a copiilor • Crearea unui climat de munca si invatare stimulativ si creativ • Asigurarea experientei individuale de invatare • Garantarea pregatirii pentru adaptarea la viata scolara, apoi cea sociala • Accentuarea participarii familiei in procesul de educatie a copiilor

 • list Misiune

  “Copiii înainte de toate!”

  Scopul principal al Grădiniţei Gărgăriţa este socializarea, educarea şi pregătirea copiilor într-un mediu educaţional cât mai atractiv, cultivându-le aptitudinile şi formându-le deprinderile necesare integrării în societate, încurajând formarea unor atitudini şi comportamente bazate pe creativitate, comunicare, curiozitate, independenţă, entuziasm şi încredere în sine.

  Flexibilitatea şi creativitatea în abordarea situaţiilor didactice, evitarea rutinei, egalizarea şanselor educaţionale precum şi eficientizarea învăţării sunt principiile urmărite de noi în activitatea zilnică.

 • list Resurse materiale

  Mediul educaţional organizat în Grădiniţa Gărgăriţa este unul atractiv, stimulativ, securizant, în care copiii se simt confortabil.

  Grădiniţa beneficiază, în interiorul unei construcţii noi, cu curte, de:

  - 3 săli pentru activităţi educaţionale prescolari (Bibliotecă, Ştiinţe, Arte, Construcţii, Joc de rol);
  - 3 dormitoare cu câte 15 paturi;
  - sala cu dubla functionalitate anteprescolari;
  - sala de mese anteprescolari;
  - izolator cu 2 paturi, toaletă;
  - vestiar cu dulapuri individualizate pentru fiecare copil;
  - cabinet medical;
  - cabinet psihologic;
  - cabinet metodic pentru materialele didactice necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ;
  - grupuri sanitare separate pentru copii si pentru personal în număr de 7;
  - sală de mese prescolari;
  - spălătorie dotată pentru curăţarea lenjeriilor şi a feţelor de mese;
  - sală de sport dotată cu loc de joacă multifuncţional gonflabil.

  Toate spaţiile sunt dotate cu mobilier nou, modern, specific vârstei preşcolare, respectând normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătăţii 1955 din 18.10.1995.

  În curtea grădiniţei este amenajat un spaţiu de joacă dotat cu leagăne, balansoare, tobogane. De asemenea, exista si o zona de 25 mp cu nisip.

 • list Resurse umane

  Unitatea noastră funcţioneza sub îndrumarea unui personal calificat, cu pregătire metodico-ştiinţifică de înaltă calitate şi înainte de toate, cu talent pentru această meserie şi dragoste de copii.

  Micile gărgăriţe învaţa, prin joc, tainele lumii, alături de:

  -Albu Diana Daniela
  -Enciu Alexandra-Mihaela
  -Iorga Tanta
  -Mocanu Oana
  -Cirlomaneanu Georgiana
  -Padineanu Roxana
  -Serban Adriana

  Lor li se alătură:

  Profesorii specialişti care desfăşoară activităţile opţionale:

  -Prof. Munteanu Daniel - Karate
  -Prof. Petre Roxana – Dans
  -Prof. David Valentina –Gimnastică medicala
  -Prof. Serban Adriana - Engleză/Franceza

  Psiholog şcolar: Mocanu Oana

  Personalul medical:

  -Asistent medical: Roscoiu Nicoleta
  -Medic colaborator: Mihaila Madalina

  De condiţiile în care ne desfăşurăm activitatea se ocupa şi personalul auxiliar: 

  - Cismaru Alexandru
  - Ion Laura
  - Stoian Maria
  - Stoica Anica

  Tot personalul urmăreste în permanenţă menţinerea unui mediu ambiental plăcut, favorabil indeplinirii misiunii noastre – educarea copiilor dumneavoastră.

Contact

Adresa grădiniţei:

Com. Mărăcineni, Str. Principală, nr.8
Jud. Buzău

Numere de telefon:

Tel.mobil: 0728.961.664
Facebook: Gradi Gargarita
Persoană de contact: Mocanu Oana

Internet:

Web: www.gradinitagargarita.ro
E-mail: gradi_gargarita@yahoo.ro